ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [102]

1448
14. นาง ก. ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ใหม่ (PA) จะสามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์ อีก 2 รอบการประเมิน ได้หรือไม่ ?
สามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีก 2 รอบการประเมิน เพื่อเป็นคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 1.2 ที่กำหนดให้มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละรอบที่นำมาเสนอขอไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยผู้ยื่นขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูและได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ตามคุณสมบัติข้อ 1.1 และข้อ 1.3 ตามหลักเกณฑ์ใหม่
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823