ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [103]

4488
15. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่ประสงค์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ หรือไม่
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อายุ 58 ปี ไม่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยหรือไม่
แม้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใด ๆ แล้วก็ตาม ยังคงต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและใช้ในการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823