ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [106]

4486
18. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
1) คำขอเดิมให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
2) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคำขอเดิม
3) การขอวิทยฐานะครั้งต่อไปให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823