ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [108]

4490
20. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถนำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษาใด มาใช้ในการยื่นคำขอได้บ้าง ?
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้นำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823