ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [109]

3850
21. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 แต่จะมีคุณสมบัติครบถ้วน หลังวันที่ 1 ต.ค.2564 จะสามารถยื่นคำขอตาม ว 17/2552 ได้หรือไม่ อย่างไร?
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตาม ว 17/2552 แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังวันที่ 1 ต.ค.2564 สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะตาม ว 17/2552 ได้ โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ หากพ้นกำหนดต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823