ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [110]

4491
22. นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?
ตามหลักเกณฑ์ PA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ว 17 /2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค 2564) และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดังนั้น นาย D สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ โดยให้ยื่นถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่30 กันยายน 2565
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823