ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [112]

2778
24. การยื่นคำขอของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่อินเตอร์เนตเข้าไม่ถึง ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างไร และจะมีผลอนุมัติในวันใด
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (บันทึกไฟล์ดิจิทัลมาในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น แผ่นCD เป็นต้น พร้อมหนังสือนำส่ง) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ รับรองข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา หากอนุมัติให้มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษามีหนังสือส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823