ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [113]

2778
25. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างไร ?
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด นับตังแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางานที่จะนำมาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823