ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [114]

2776
26.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีงบประมาณใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการแทน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823