ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [117]

2768
29. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

1) คำขอเดิมให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
2) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคำขอเดิม
3) การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครั้งต่อไป ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823