ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [119]

4488
31. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 มีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 – 2563 (16 พ.ค.2562-15 พ.ค.2564) จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษากนิเทศก์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้หรือไม่
ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ต้องนำผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมิน มาใช้เป็นคุณสมบัติ ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวฯ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823