ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [120]

3854
32. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823