ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [121]

2818
33. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่มีคุณสมบัติครบหลังหลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยสามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823