ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [124]

4533
รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ พ.ศ. 2564
ดังไฟล์แนบ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823