ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [28]

1882
จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษามานั้น เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว
ผู้ที่จะตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์
http://qualification60.otepc.go.th


(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823