ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [42]

1523
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู และมีประสบการณ์การสอนหลายปี จะสามารถขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งครู ได้หรือไม่
ไม่สามารถโอนมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน ว 9/2561 ข้อ 3 กำหนดไว้ว่า ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823