ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [52]

1468
ต้องการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามรายการในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/23 ลว. 12 มกราคม 2558

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/23 ลว. 12 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823