ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [55]

1522
กรณีมีตำแหน่งว่างหลังจากรอบการพิจารณาย้าย รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค.) และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค.) จะสามารถนำตำแหน่งว่างมาใช้ในการพิจารณาย้ายนอกรอบการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้หรือไม่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กำหนดให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค.) และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค.) โดยในแต่ละรอบการย้าย อาจพิจารณาย้ายได้มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาย้ายนอกรอบได้

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823