ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [58]

1532
กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลาง แต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จะนำประสบการณ์เดิมขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มาใช้ในการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้หรือไม่
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 9/2554) มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาแต่ละระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่การศึกษา ดังนั้น กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางก็มิได้ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น เสียสิทธิที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแต่ประการใด

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823