ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [59]

1459
กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จะต้องนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย ดังนั้น การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม จึงต้องนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในสถานศึกษาปัจจุบันถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823