ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [61]

1725
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอหารือกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้รับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่เมื่อใด
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด กล่าวคือ (1) ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (2) มีภาระงานสอนขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด (3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งข้าราชการครูรายดังกล่าว ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปีเศษ แต่เนื่องจากได้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จึงมีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ย้อนหลัง 2 ปี ไม่ติดต่อกัน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น หากข้าราชการครูรายดังกล่าว ประสงค์จะยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคำขอ (ครบวันที่ 30 เมษายน 2563) และจะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823