ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [62]

2046
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่
สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ข้อ 1 กำหนดว่า ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 โดยยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป กรณีนี้ถือว่าเป็นการยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว หากจะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปต้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 สำหรับกรณีข้าราชการครูที่ยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 แล้ว ไม่สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อีก แต่สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823