ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [63]

1623
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๓ คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๙/๒๕๖๑ จะสามารถแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้น หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งให้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้น

ครูในสถานศึกษา
เป็นกรรมการ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้นหากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งให้แต่งตั้งครูจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงได้

ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
เป็นกรรมการ หมายถึง ผู้ซึ่งมิได้อยู่ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้นและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพครูสามารถให้คำแนะนำครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823