ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [64]

1508
กรณีครูผู้ช่วยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหากมีความจำเป็นต้องลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน หรือลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ให้นับการลาประเภทต่างๆ ตามข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไม่เกิน ๙๐ วัน ดังนั้น กรณีนี้ ครูผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจำนวนวันที่ลาเกิน ๙๐ วัน ให้ครบสองปี

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823