ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [65]

1971
กรณีครูที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองในปี ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๒๒/๒๕๖๐ จะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาและนำมาเป็นคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเว้นหากครูไม่มีชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ระหว่างวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ได้ ตามหลักเกณฑ์ว ๑๔/๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงต่อปีมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาแทนได้

- (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน)
- (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823