ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [67]

1520
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเลื่อนเงินเดือน จะเลื่อนเงินเดือนอย่างไร
ให้พิจารณาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แล้วจึงแต่ตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น เว้นแต่กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับสำหรับตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้ว ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนเงินเดือน

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823