ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [75]

2554
หารือการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ของ นาย ข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ รับเงินเดือน 15,920 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ซึ่งได้รับการบรรจุ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ซึ่งสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จะสามารถปรับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท เท่ากับ 17, 500 บาท ได้หรือไม่
การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และ สามารถดำเนินการได้เมื่อข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 และปรับอัตราได้ไม่เกินขั้นต่ำของระดับปริญญาโท คือ 17,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

สำหรับนาย ข มีวุฒิ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คุณวุฒิของ นาย ข เป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (9 ธันวาคม 2560 – 8 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 ปี) ได้รับเงินเดือนไม่เกินฐานคุณวุฒิ กล่าวคือ 15,920 บาท (กำหนดไว้ไม่เกิน 17,500 บาท) จึงสามารถปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท เท่ากับ 17, 500 บาท ได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823