ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [76]

2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยใช้ผลการสอบแข่งขัน กรณี นางสาว จ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป. น เขต 2 เป็นผู้สอบเข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ลำดับที่ 200 ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน โดยไม่ต้องรอลำดับที่ที่ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุได้หรือไม่ อย่างไร
การย้าย นางสาว จ โดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ลำดับที่ 200 ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สามารถพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่สอบแข่งขันได้โดยไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ที่ผู้ นั้น จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนนั้น ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ไม่เกิน 24,450 บาท) ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ทางราชการจะได้รับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823