ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [86]

1539
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เถือว่ามีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ และไม่ต้องยื่นใบลาแต่จะต้องรีบรายงานหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อได้รับการประกันตัวต้องรีบกลับไปปฏิบัติงานทันที
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823