ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [88]

1509
กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงิน จากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน แม้ในหน่วยงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะนำเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วจะลบล้างความผิดที่ตนได้กระทำลงไปได้หรือไม่ การรับราชการ มานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน เป็นเหตุลดหย่อนโทษได้หรือไม่
กรณีศึกษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 117/2558) ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมรู้ดีว่า การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับราชการ เป็นเรื่องที่ข้าราชการที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแม้ผู้ถูกดำเนินการทางวินัย จะได้นำเงินมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วก็ตามก็ไม่อาจ ลบล้างความผิดที่ตนได้กระทำสำเร็จไปแล้ว การรับราชการ มานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุปลดออกจากราชการได้เช่นกัน อีกทั้งได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ในระดับเดียวกันกับกรณีความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจากราชการและเหตุอันควรปรานีใด ๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น ปลดออกจากราชการ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823