ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [89]

1532
จะดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุททธรณ์และร้องทุกข์จากช่องทางใด
ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ทาง https://circular62.otepc.go.th
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823