ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [90]

723
1. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูนำผลการประเมินตาม ว 21/2560 มาใช้ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2564 ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หรือไม่
ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ปีการศึกษาใดก็ได้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 ปีการศึกษา มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลงรอบแรก (1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565) เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะได้
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823