ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [92]

911
3. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาตรงกับวุฒิปริญญาตรี จะสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สามารถยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น กรณีนี้เมื่อครูมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823