ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [93]

600
4. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไปแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ได้เก็บผลงาน วฐ. 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไว้ หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค. 2564) ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ PA จะต้องดำเนินการอย่างไร และมีคุณสมบัติข้อใดบ้าง ?
หากจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 โดยต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้
1) ต้องมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
2) มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละรอบที่นำมาเสนอขอ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปีต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823