ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [94]

2215
5. บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่มีวุฒิปริญญาโท จะมีคุณสมบัติครบและสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 วันที่ 1 กันยายน 2566 แต่หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ถ้าจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องทำอย่างไร ?
ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ PA หมวดที่ 5 ข้อ 3.2 โดยการยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3 หรือ แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ หรือ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา โดยนำเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF
2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ที่ผ่านเกณฑ์
3) แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ไฟล์
4) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
(4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 1 ไฟล์
(4.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 3) จำนวน 1 ไฟล์
5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823