ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [95]

545
6. เดิมดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?
ตามหลักเกณฑ์ PA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้สามารถยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หลังจากหลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ ดังนั้น สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯว 17/2552 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสามารถยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823