ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [96]

568
7. เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ใช่หรือไม่ ?
ใช่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ที ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลื่อนเงินเดือน การประเมินคงวิทยฐานะ (ตามมาตรา 55) และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยการประเมินใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823