ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [97]

226
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
ต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลการประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน จึงจะสามารถยื่นคำขอครั้งใหม่ต่อสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ปีละ 1 ครั้งพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823