ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [98]

405
9. ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการด้วย ผลงานวิชาการนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผลงานวิจัยใช่หรือไม่ ?
1) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (จะเป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
2) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
3) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
4) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823