ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [99]

1329
10. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่เคยขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 มาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ?
ต้องยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823