ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Clear
Displaying 1 - 20 of 36
คำถาม คำตอบ เข้าชม
รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ พ.ศ. 2564 4637
33. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
4640
32. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
4637
31. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 มีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 – 2563 (16 พ.ค.2562-15 พ.ค.2564) จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษากนิเทศก์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้หรือไม่
4634
30. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
4635
29. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

4633
28. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ? 4631
27. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ใด ?
4634
26.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีงบประมาณใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
4634
25. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างไร ? 4633
24. การยื่นคำขอของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่อินเตอร์เนตเข้าไม่ถึง ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างไร และจะมีผลอนุมัติในวันใด
4636
23. กรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใดๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
4636
22. นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?
4632
21. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 แต่จะมีคุณสมบัติครบถ้วน หลังวันที่ 1 ต.ค.2564 จะสามารถยื่นคำขอตาม ว 17/2552 ได้หรือไม่ อย่างไร?
4633
20. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถนำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษาใด มาใช้ในการยื่นคำขอได้บ้าง ?
4638
19. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
4634
18. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 4633
17. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันใด ?
4636
16. นาย ข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จ ภายในวันใด ?
4636
15. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่ประสงค์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ หรือไม่
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อายุ 58 ปี ไม่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยหรือไม่
4640
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823