ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Displaying 21 - 40 of 73
คำถาม คำตอบ เข้าชม
14. นาง ก. ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ใหม่ (PA) จะสามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์ อีก 2 รอบการประเมิน ได้หรือไม่ ? 2805
12. ผู้ดำรงตำแหน่งครู ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 2772
11. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ? 2786
10. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่เคยขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 มาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ? 2792
9. ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการด้วย ผลงานวิชาการนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผลงานวิจัยใช่หรือไม่ ? 2770
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 2761
7. เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ใช่หรือไม่ ? 2759
6. เดิมดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นได้เมื่อใด ? 2778
5. บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่มีวุฒิปริญญาโท จะมีคุณสมบัติครบและสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 วันที่ 1 กันยายน 2566 แต่หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ถ้าจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องทำอย่างไร ? 2783
4. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไปแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ได้เก็บผลงาน วฐ. 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไว้ หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค. 2564) ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ PA จะต้องดำเนินการอย่างไร และมีคุณสมบัติข้อใดบ้าง ? 2769
3. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาตรงกับวุฒิปริญญาตรี จะสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
2781
2. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มาแล้ว หลักเกณฑ์ PA เริ่มใช้บังคับ (1 ต.ค 2564 ) ครูต้องทิ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ. 2 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 แล้วเริ่มเก็บผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ใช่หรือไม่ ? 2764
1. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูนำผลการประเมินตาม ว 21/2560 มาใช้ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2564 ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หรือไม่
2776
จะดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุททธรณ์และร้องทุกข์จากช่องทางใด 2778
กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงิน จากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน แม้ในหน่วยงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะนำเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วจะลบล้างความผิดที่ตนได้กระทำลงไปได้หรือไม่ การรับราชการ มานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน เป็นเหตุลดหย่อนโทษได้หรือไม่ 2762
กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันกระทำผิดวินัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯได้หรือไม่ 2759
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่ 2762
เดิมเป็นข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต่อมาโอนไปเป็นศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จะมีสิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ หรือไม่ 2758
เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแล้วจะสามารถกู้อีกได้หรือไม่ 2755
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครูเอกชนสามารถกู้ได้หรือไม่ 2757
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823